Ғылым

«Ақпараттық технологиялар және энергетика»

жоғары мектебінің ғылыми потенциалы

Кафедра

Всего

Докторов наук

и профессоров

Кандидатов наук

и доцентов

Доктора Ph.D

Без степени/

магистры

Остеп-ть,

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

33

3

9,09

10

30,3

1

3,03

18

54,5

42,42

2

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

22

6

27,2

3

13,6

1

4,54

11

50

45,45

3

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару

30

1

3,3

12

40

-

-

12

40

43,3

4

Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер

26

1

3,8

5

19,2

3

11,5

7

26,9

34,6

5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

23

-

-

4

17,3

-

-

16

69,5

17,3

6

Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдері

22

-

-

1

4,5

1

4,5

18

81,8

9

 

Итого

156

11

7,05

35

22,4

6

3,8

82

52,5

33,3

 

2022 жылға арналған "Ақпараттық технологиялар және энергетика" жоғары мектебінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жылдық жоспары

 

п/п

Наименование мероприятий

Іс-шаралар атауы

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

1

2022 жылға  ҒЗЖ жоспарын  дайындау және бекіту.

Қаңтар 2022ж.

ЖМ деканы

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

2

Мемлекеттік бюджеттік тақырыптардың бөлімдері мен кезеңдері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау

2022 жыл бойы

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

Мемлекеттік бюджет тақырыптарының жетекшілері

3

«СТАРТАПТЫ НӨЛДЕН БАСТАҢЫЗ» Назарбаев университетінің инновациялық кластерінің бизнес-инкубаторы Auezov University-мен бірлесіп,  ABCWeekend өткізіледі.

Ақпан 2022ж.

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары                                Кафедра меңгерушілер

4

ICITE-2022, Әуезов оқулары-20 жыл сайынғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу

Өткізілу уақытына қарай

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

5

Мемлекеттік бюджеттен және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар конкурстарына қатысу

Конкурстардың жариялануына қарай

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

6

Халықаралық, республикалық және аймақтық ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық және әдістемелік семинарларға қатысу

Жыл бойы

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

7

Жақын және алыс шетелдердің жетекші журналдары мен комитет ұсынатын ғылыми басылымдарына, оның ішінде жоғары импакт-фактормен жариялау процесіне кафедра ПОҚ белсенді қатысуын қамтамасыз ету.

Жыл бойы

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

8

Өнертабысқа және зияткерлік меншікке авторлық құқық алуға өтініш беру бойынша жұмыс

 Жыл бойы

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

9

2021-2022 оқу жылына арналған ҒЗЖ жоспарын, мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ кезеңдерін орындау бойынша ПОҚ жеке жоспарларын тексеру.

Мамыр 2022ж.

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары                                Кафедра меңгерушілер

10

2022 жылға ҒЗЖ бойынша жылдық есепті жасау

Желтоқсан 2022

ҒЖжИ бойынша деканның орынбасары

 

 

 

 

Мемлекеттік-бюджеттік тақырыптар бойынша орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары

«Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінде М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 2021-2025 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына сәйкес келесі мемлекеттік-бюджеттік тақырыптар бойынша жұмыстар жүргізілді:

  1. «Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасы.

ГБ НИР 21-01-01 Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді ғылыми-техникалық және жобалық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері.  Жетекшісі Ху Вен Цен.

1-бөлім. Пәндік облысты зерттеу және зерттеу бағыттарын анықтау

ГБ НИР 21-02-01 Фазалардың өзара әрекеттесуімен технологиялық және табиғи процестердің математикалық модельдерін құру. Жетекшісі ф.-м.ғ.д., профессор  Аманбаев Т.Р.

1-бөлім. Байланыс құрылғыларындағы көпфазалы орталардың өзара әрекеттесуінің математикалық модельдерін құру.

 

  1. "Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару" кафедрасы

ГБ НИР 21-03-01 Өндірістік-технологиялық жүйелерді автоматтандыру мен басқарудың перспективалық зияткерлік технологиялары. Жетекшісі: т.ғ.к., доцент Мұсабеков А. А.

1-бөлім. Зияткерлік технологиялар саласындағы заманауи Автоматтандыру және басқару жүйелерін талдау.

ГБ НИР 21-04-01 Радиотелеметрикалық ақпаратты жинау мен өңдеудің адаптивті жүйелерін зерттеу. Жетекшісі: т.ғ.д., профессор Есмағамбетов Б.С.

1-бөлім. Радиотелеметрикалық ақпаратты өңдеу ерекшеліктерін талдау.

 

  1. "Ақпараттық коммуникациялық технологиялар" кафедрасы.

ГБ НИР 21-05-01 Ғылыми-зерттеу қызметінде және білім беруде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану. Жетекшісі п.ғ.к., доцент Джусупбекова Г.Т.

1-бөлім. Ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен даму заңдылықтарын, ақпараттың қасиеттері мен ақпараттық процестердің ерекшеліктерін зерттеу.

 

  1. "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы

ГБ НИР 21-06-01 Экономиканың қолданбалы салаларының міндеттерін шешу үшін цифрлық технологияларды жобалау және іске асыру. Жетекшісі: т.ғ.д., доцент Мусабекова Л. М.

1-бөлім. Мақсаттарды, міндеттерді анықтау, міндеттерді қою, пәндік саланы талдау, негізгі субъектілерді анықтау.

 

  1. "Электр энергетикасы және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер" кафедрасы.

ГБ НИР 21-27-04 ВЭУ-да электр энергиясын алу процесін әзірлеу және зерттеу. Тақырып жетекшісі т.ғ.к., Ильясов Р.М.

1-бөлім. Әр түрлі конфигурациядағы жел қондырғыларындағы жел энергиясын түрлендіру процесіне әдеби шолу.

ГБ НИР 21-28-04 Құрылымдық-технологиялық жаңғырту есебінен ЖЭО және оларға қосылған қалалық жылу беру жүйелерінің тиімділігін арттыру. Жетекшісі: т.ғ.д., профессор Батькаев И.И.

1-бөлім. Қалалық жылу жүйелері мен олардың жұмыс технологиялары бойынша мәселенің жай-күйін талдау.

Грант алу, әр түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурстарына қатысу бойынша жұмыстарды талдау

 

Жобаның атауы

Конкурстың атауы

Іске асыру жылдары

Кафедра

1

Моделирование и оптимизация процесса термокаталитического пиролиза для получения наноматериалов из природного газа Казахстана

 

2020-2022 жылдар жас ғалымдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2020-2022жж..

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

2

Математическое и компьютерное моделирование кластерной агрегации и сворминга в разреженных и плотных открытых дисперсных системах

2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған конкурс, іске асыру мерзімі 27 ай

2020-2022жж.

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

3

Анализ и прогнозирование загрязнения водной среды при авариях гидротехнических сооружений на основе результатов обследования водных объектов и компьютерного моделирования

2021-2023 жылдар жас ғалымдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

4

Применение современных информационно-коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности и образовании

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

5

Разработка солнечной технологии для выработки пара и тепла

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару


Күнтізбе

Шілде 2022
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2022 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.